قرنطینه خانگی؛ از ناهنجاری اجتماعی تا تنش خانوادگی