هزینه بستری بیماران کرونا برای بیمه سلامت چقدر تمام شده است؟