یک میلیون واحد صنفی برای اخذ مجوز بازگشایی ثبت‌نام نکردند