حمله به تحقیقات نظام سلامت ایران، واقعیت یا فرار رو به جلو! - اخبار جدید