افزایش ظرفیت فرودگاه های کشور/ وام یک میلیون تومانی واریز شد