برای ساخت ناوشکن جماران از خارجی‌ها کمک نگرفتیم - اخبار جدید