گلرها تنیس باز شدند، مهاجمان سرحال بودند! - اخبار جدید