تصاویر: استقبال از دو شهید گمنام در بوشهر - اخبار جدید