تصاویر: زندگی مردم، یک سال بعد از شیوع کرونا - اخبار جدید