کمبود کاذب و ذخیره سازی خانگی، دو عامل افزایش قیمت مرغ در بازار - اخبار جدید