از هشدارها درباره وقوع موج جدید تا کاهش چشمگیر زاد و ولد در فرانسه - اخبار جدید