2 مربی به کادر فنی پاشازاده اضافه شدند - اخبار جدید