حضور ۶ هزار طلبه سازمان جوانان برای کمک رسانی در حوادث - اخبار جدید