مرد محبوب پرسپولیسی کرونا گرفت؟ باشگاه پرسپولیس فاش کرد - اخبار جدید