اخراج گوینده خبر به دلیل آرایش کردن روی آنتن زنده - اخبار جدید