رایزنی فرستاده آمریکا در امور یمن با وزیر خارجه کویت - اخبار جدید