اضافه شدن یک پرسپولیسی به جمع آبی پوشان - اخبار جدید