هیچ طرح صلحی تاکنون به دولت صنعاء ارائه نشده است - اخبار جدید