نفت پارس برگزیده صنعت سبز کشور در سال ۹۹ - اخبار جدید