برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی لغو شد - اخبار جدید