آیا رفتن به رستوران در پاندمی کرونا خطرناک است - اخبار جدید