امیر کویت کابینه جدید این کشور را تصویب کرد - اخبار جدید