واکسیناسیون کرونا کارکنان سازمان بهشت زهرا (س) آغاز شد - اخبار جدید