نگرانی پرسپولیس برای سفر به آبادان و بازی با صنعت نفت - اخبار جدید