آتش سوزی در شیرخوارگاه آمنه/ حادثه مصدوم نداشت - اخبار جدید