کمک‌های خارجی تا پایان سال به سی‌سخت می‌رسد - اخبار جدید