دیوان لاهه در برابر فشارهای اشغالگران مقاومت کند - اخبار جدید