سفر با ناوگان عمومی به خوزستان و از خوزستان فقط با ارائه تست منفی کرونا - اخبار جدید