نگرانی مدیرعامل از سفرهای پرسپولیس/ نقشه خوب برای جوانان باشگاه - اخبار جدید