سخنگوی وزارت خارجه: اول بازگشت آمریکا به توافق سپس میز مذاکره - اخبار جدید