استعدادهای برتر تهران به جامعه تئاتر کشور معرفی می شوند - اخبار جدید