برگزاری نخستین دوره بازآموزی مربیان کشتی در کردستان - اخبار جدید