مهلت ۱۰ روزه حکمتیار به دولت افغانستان - اخبار جدید