نخستین نمایشگاه نهضت تولید، بومی سازی و صادرات در کرمان گشایش یافت - اخبار جدید