اشتغال ۲۴هزار نفر با بازگشت ۱۴۲۰ واحد راکد به چرخه تولید - اخبار جدید