بیانیه اروپا در واکنش به انصراف از ارائه قطعنامه ضدایرانی - اخبار جدید