روسیه: زمینه برای تلاش های دیپلماتیک برای حل مساله ایران فراهم شد - اخبار جدید