شادترین تمرین پرسپولیس؛ نارنجی، سبز و صورتی! - اخبار جدید