در سال جهش تولید؛ رکورد تولید در غول پلیمر ایران شکسته شد - اخبار جدید