اولین محموله ۷۰۰ هزار دُزی واکسن کوواکس وارد کشور شد - اخبار جدید