حمایت سلطانی‌فر از قهرمانان و پیشکسوتان قابل توجه است - اخبار جدید