پیوستن اوکراین به ناتو کی‌یف را دچار مشکلات بیشتری می‌کند - اخبار جدید