کمبود قیر و اعتبارات مشکل عمده راهداری است - اخبار جدید