برداشتن تحریم‌ها بخش اصلی مذاکرات وین است - اخبار جدید