خام‌فروشی و تکیه بر اقتصاد نفتی مانع توسعه کشور است - اخبار جدید