تایید رسمی وجود عارضه لخته خون در تزریق کنندگان واکسن کرونای آسترازنکا - اخبار جدید