جهش ۷1 درصدی تولید لوازم خانگی داخلی در سال گذشته - اخبار جدید