خودروهایی که امسال باید برگه معاینه فنی دریافت کنند - اخبار جدید