تهامی: مقصر مشکلات صنعت نفت مدیرعامل باشگاه است - اخبار جدید