ارتباط وجود همزمان بیماری‌های مزمن با مرگ‌های کرونایی - اخبار جدید